Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

 

Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara? Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

 

Sila Pancasila dan Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa : 

a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup 

b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

 

2. Kemanusian yang Adil dan Beradab :

a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia 

b. Saling mencintai sesama manusia 

c. Tenggang rasa kepada orang lain 

d. Tidak semena-mena kepada orang lain 

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusian 

f. Berani membela kebenaran dan keadilan 

g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

 

3. Persatuan Indonesia :

a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

c. Cinta tanah air dan bangsa 

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia 

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika

 

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 

d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah 

e. Mempertanggung jawabkan setiap kepu tus an musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

 

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 

b. Menghormati hak-hak orang lain 

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain 

d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain 

e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah 

f. Rela bekerja keras 

g. Menghargai hasil karya orang lain

 

Baca Juga

 

Demikian Artikel Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo:)

 Artikel Terkait